Regulamin Serwisu Way2a

Administratorem i właścicielem serwisu Way2a zwanego dalej Serwisem jest Expedio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chełmońskiego 1 m.52, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343198 na zasadach określonych w tym regulaminie.

Przed założeniem konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia.

 1. Utworzenie konta i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Expedio Sp. z o.o. w celu promocji produktów i firm.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  2. nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  3. nie zakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem; konta którego nazwa zawiera zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem; konta, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez firmę Expedio, (administratorów, redakcje, reklama, etc.), co może wprowadzić w błąd innych użytkowników (np. admin.expedio, administrator_expedio, itp.).
 4. Expedio Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki użytkownicy korzystają z kont, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. wiadomości wysłane oraz przyjmowane przez użytkowników,
  3. jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta,
  4. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  5. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  6. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania.
 5. Spółka Expedio Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści (m.in. zdjęcia, filmy, teksty) umieszczanie przez użytkowników Serwisu. Użytkownik Serwisu dokonując publikacji materiałów (zdjęcia, filmy, teksty) oświadcza że materiały te nie naruszają przepisów prawa, ani dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku.
 6. W Serwisie zabrania się reklamowania innych stron internetowych bądź firm, szczególnie tych prowadzących działalność komercyjną. Zakaz ten dotyczy każdej części serwisu, m.in. forum, wiadomości prywatnych, opisów podróży i komentarzy do zdjęć.
 7. Expedio Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do
  1. natychmiastowego zablokowania każdego konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu,
  2. usunięcia lub edycji każdej treści umieszczonej w serwisie, które naruszają poniższy regulamin.
 8. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Expedio uznane za niepożądane, Expedio może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
 9. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników serwisu niniejszego regulaminu należy kierować na adres
 10. Expedio zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 11. Zmiany regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na stronie serwisu way2a pod adresem http://way2a.com/static/terms.

1 stycznia 2011 r.